Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

6η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04-07-2022 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

 

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

 

 

Καλείστε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2022, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων και έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση κάλυψης έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας δικτύου Τηλεθέρμανσης – αφαίρεση θερμικού υποσταθμού καταναλωτή

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση Αποπληρωμής αποζημιώσεων αγροζημιών κατά την εκτέλεση του έργου «Αγωγός διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ», της υπ`αρίθμ. 10/2018 μελέτης

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου «Εργασίες νέων συνδέσεων καταναλωτών, αποκατάσταση διαρροών και οδοστρωμάτων, κατασκευής και συντήρησης φρεατίων, δικλείδων δικτύου Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας», της υπ`αρίθμ. 18/2020 μελέτης

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας Θερμικών Υποσταθμών και Μετρητικών Οργάνων

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης, όρων προμήθειας και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών επικοινωνίας για το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου καταναλωτών, της υπ`αρίθμ. 12/2022 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ανάθεσης και πίστωσης παροχής νομικών υπηρεσιών καταχώρησης δικαιωμάτων δουλείας της Δ.Ε.ΤΗ.Π. για τον αγωγό μεταφοράς της Τηλεθέρμανσης

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ανάθεσης διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2021

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ανάθεσης προμήθειας Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων υλικών 2022

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών Backoffice

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση πίστωσης υλοποίησης ιδιωτικού συμφωνητικού με ΟΣΕ και συμβολαίου δουλείας με ΓΑΙΑΟΣΕ για την υπόγεια διέλευση αγωγών Τηλεθέρμανσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση 3ου/2022 Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων Καταναλωτών – Πολιτών και Φορέων

ΘΕΜΑ 15ο Εξέταση Αίτησης Σπουδαστή για πρακτική άσκηση στην Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΘΕΜΑ 16ο Εξέταση Θεμάτων Προσωπικού

ΘΕΜΑ 17ο Επικύρωση Αποφάσεων Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση Δαπανών

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ