Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 67.704,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με CPV 31527200-8 , CPV -31532800-2 και CPV -44321000-6.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Εορδαίας και η χρηματοδότηση θα γίνει από ΣΑΤΑ Επενδυτικών δραστηριοτήτων (εγγραφέντα στον προϋπολογισμό έτους 2022 με ΚΑ 20.7135.0020).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 08-06-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 162751.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-06-2022 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22-06-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 28-06-2022 και από ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε (10) δέκα μήνες για την παράδοση του υλικού, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου πλέον του χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών που ορίζεται για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπ’ όψη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Συγκεκριμένα το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στα 1.092,00€ (χίλια ενενήντα δύο ευρώ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής : Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και το π.δ.39/2017. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr).

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ