Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 737.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 Ένας (1) Καινούργιος Διαμορφωτής Γαιών CPV: 43210000-8 (Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών), εκτιμώμενης αξίας 290.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 69.600,00€.

ΤΜΗΜΑ 2 Ένας (1) Καινούργιος Ισότροχος Φορτωτής – Εκσκαφέας, CPV: 43262100-8 (Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς), εκτιμώμενης αξίας 100.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 24.000,00€.

ΤΜΗΜΑ 3 Ένας (1) Καινούργιος Συρμός – Ελκυστήρας δια οδούς, CPV: 34138000-3 (Οδικοί Ελκυστήρες), εκτιμώμενης αξίας 145.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 34.800,00€.

ΤΜΗΜΑ 4 Μία (1) Καινούργια Ημιρυμουλκούμενη Τριαξονική Καρότσας, CPV: 34223100-7 (Ημιρυμουλκούμενα), εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 14.400,00€.

Δύναται η υποβολή προσφορών ανά ομάδα-τμήμα ή στο σύνολό της. Για κάθε μία από τις ομάδες που θα δοθεί προσφορά θα πρέπει να απαραιτήτως να περιλαμβάνονται όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας. Η προμήθεια των ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5071132 για το ποσό των 737.800,00€ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2957/10-08-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με την ένταξη της Πράξης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας» στο ανωτέρω Ε.Π.. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 27-04-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 1. 158242 – Τμήμα 1 Διαμορφωτής Γαιών, 2. 158243 – Τμήμα 2 Ισότροχος Φορτωτής-Εκσκαφέας, 3. 158244 – Τμήμα 3 Συρμός –Ελκυστήρας και 4. 158245 – Τμήμα 4 Ημιρυμουλκούμενη Τριαξονική Καρότσα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28-04-2022 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 26-05-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τετάρτη 01-06-2022 και από ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε: έξι (6) μήνες για το τμήμα 2, επτά (7) για τα τμήματα 1 & 3 και τέσσερις (4) μήνες για το τμήμα 4.

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπ’ όψη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ποσού έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (11.900,00€), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα της προμήθειας της μελέτης για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά και ανέρχεται στο ποσό των:

 

Τμήματα Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2% της αξίας ομάδας/τμήματος χωρίς ΦΠΑ) Αριθμητικώς Ολογράφως

Τμήμα 1 5.800,00 € Πέντε χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ

Τμήμα 2 2.000,00 € Δύο χιλιάδες Ευρώ

Τμήμα 3 2.900,00 € Δύο χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ

Τμήμα 4 1.200,00€ Χίλια διακόσια Ευρώ

Σύνολο Τμημάτων 1-4 11.900,00 € Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 (οκτώ) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr).

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ