Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα»

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 105.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με CPV 34144510

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ «η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7131.0026 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Εορδαίας.(Α.Α.Υ. 664/14-6-2021).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29-11-2021, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143829

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30-11-2021 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22-12-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 29-12-2021 και από ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπ’ όψη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ποσού 1.700,00€ (χίλια επτακόσια ευρώ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 (οκτώ) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017,

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr).

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ