Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 137.625,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με CPV 35113440-5, CPV: 37412250-6, CPV: 34928460-0, CPV: 18444100-4, CPV: 18424300-0, CPV: 18141000-9, CPV: 44511000-5, CPV: 18816000-2, CPV: 18440000-5, CPV: 18318200-3, CPV: 18221000-4, CPV: 18234000-8, CPV: 33733000-7, CPV: 18830000-6

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα .

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών και των τεμαχίων που αφορά η προμήθεια.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 22-11-2021, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143607

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23-11-2021 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06-12-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10-12-2021 και από ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακά έτη ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπ’ όψη.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας 110.988,50€ 2.219,77 €

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αναθέτουσα αρχή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017,

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr).

Πληροφορίες επί της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δ/νση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλοι Κατσάλης Νικόλαος ,τηλ.2463027066) .

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ