Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω e presence.gov.gr
κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) και 33282/29-5-20 (ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ, την 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εισηγητικού σημειώματος της Επιτροπής Ενέργειας Δήμου Εορδαίας και επόμενα βήματα ως
Δήμος Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραβασίλης Ιωάννης
2 Υποβολή αιτήματος προς τον ΠΔΜ για την προκήρυξη της διεξαγωγής και διενέργειας εκλογών στην
Κοινότητα Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.
3 Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γραφείου τοπικού καταστήματος Κομνηνών στην Τεχνική εταιρεία
αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας. αποκλειστικά για την ανάρτηση
κτηματολογικών πινάκων και επιβεβαίωση θιγόμενων ιδιοκτητών.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης
4 Γνωμοδότηση ή μη Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Φωτοβολταικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση Καρδιά 1.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.
5 Τροποποίηση πρ/σμού & Tεχν. Προγράμματος που αφορά αποδοχή ποσού από την εταιρεία TAP AC για
την χρηματοδότηση του έργου εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών κοινοτήτων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να
ενημερωθείτε σχετικά.

 

.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης ΧαρακτσήςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ