Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο 2463350113

Φαξ 2463350113

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο grprom1@ptolemaida.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ :ΔΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΕΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.ptolemaida.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, αρμόδιοι υπάλληλοι Δεπάστα Ευαγγελία και Κεσίδου Παρασκευή, τηλέφωνο & Φαξ : 2463350113, email:grprom1@ptolemaida.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

3. Κωδικός CPV:

50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού.

34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL531

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Εορδαίας για ένα έτος, και αφορά πάσης φύσεως εργασίες επισκευής καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και Μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου μας. .Επίσης, αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων ελαστικών και της εργασίας συντήρησης αυτών. Συνολικός προϋπολογισμός 511.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 412.500,00€ ΦΠΑ : 99.000,00€ ).

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες από την υπογραφής της σύμβασης και για 12 μήνες.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.6. της διακήρυξης κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας .

Εγγυήσεις συμμετοχής Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστό 2% ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς , άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΟΜΑΔΑ 1η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ >3,5», εκτιμώμενης αξίας 62.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 2η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5», εκτιμώμενης αξίας 13.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 3η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 4η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 27.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 5η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε (ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ -ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Τ.Λ)», εκτιμώμενης αξίας 45.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 6η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε. ΣΑΡΩΘΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 38.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 7η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 8η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε. ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 9η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α.Μ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 22.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 10η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΛΕΩΦΕΡΕΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 11η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 41.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 12η : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 13η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 14η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.», εκτιμώμενης αξίας 32.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 15η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 16η : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ.», εκτιμώμενης αξίας 37.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 17η : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ », εκτιμώμενης αξίας 22.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά .

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μια ή περισσότερες) από τις Ομάδες εργασιών-προμηθειών της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων- μηχανημάτων της συγκεκριμένης Ομάδας εργασιών της μελέτης) ή και για όλες τις Ομάδες εργασιών-Προμηθειών της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα από κάποια Ομάδα εργασιών-προμηθειών. Δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να προσφέρουν διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε άρθρο για το οποίο συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 6-4-2021 Α/Α Συστήματος 108402 7-4-2021 Ώρα 07:00 π.μ. 7-5-2021 Ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται ως εξής:

Από τους Κ.Α. 10.6263.0000, 20.6263.0000, 30.6263.0000, 35.6263.0000, 20.6264.0000, 30.6264.0000, 35.6264.0000, 10.6671.0000, 20.6671.0000, 30.6671.0000, 35.6671.0000, 20.6672.0000, 30.6672.0000 και 35.6672.0000 του Δήμου Εορδαίας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών με αριθμ . 2/2021 και την 378/15-2-2021 Α.Α.Υ.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού ,κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Σχετικό το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε επίσης στην ΥΕΕΕ , σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 του Ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : Α/Α 108402.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα άρθρο 66 ,377 και 379 του Ν. 4412/2016 .

17. ΣΔΣ: Η σύμβαση εμπίπτει στη συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α' 139).

 

 

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ