Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρα)/Π.Δ.Μ

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρα)/Π.Δ.Μ

Αριθμός Διακήρυξης; 03/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 106298)

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 76.880,00€ (συμπ ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μεσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

§ Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: ΑΜΕΣΑ

§ Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/04/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

§ Αποσφράγιση Προσφορών 26-4-2021

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει για έξι (6) μήνες.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το μέρος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά σύμφωνα με την Διακήρυξη.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 03/2021 Διακήρυξη.

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης ΓεώργιοςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ