Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ » προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL531

Τηλέφωνο 2463350113

Φαξ 2463350113

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο grprom1@ptolemaida.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ :ΔΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΕΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.ptolemaida.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, αρμόδιοι υπάλληλοι Δεπάστα Ευαγγελία και Κεσίδου Παρασκευή, τηλέφωνο & Φαξ : 2463350113, email:grprom1@ptolemaida.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

3. Κωδικοί CPV:

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη , 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης,

09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 531– Γρεβενά Κοζάνη.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 301.178,00€ ΦΠΑ : 72.282,72€ ).

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.6. της διακήρυξης κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας .

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα Α.1 : «Καύσιμα Δήμου Εορδαίας», εκτιμώμενης αξίας 168.914,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη.

Τμήμα Α.2 : «Καύσιμα ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.», εκτιμώμενης αξίας 13.360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Περιλαμβάνει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης

Τμήμα Α.3 : «Καύσιμα Α/βαθμιας Εκπ/σης», εκτιμώμενης αξίας 94.522,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Περιλαμβάνει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης

Τμήμα Α.4 : «Καύσιμα Β/βαθμιας Εκπ/σης», εκτιμώμενης αξίας 24.382,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Περιλαμβάνει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα.

10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ειδικότερα:

· όσον αφορά τα καύσιμα (ομάδα Α): η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί υπολογιζόμενη από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κοζάνης,

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 10-3-2021 Α/Α Συστήματος 107058 11-3-2021 Ώρα 07:00 π.μ. 9-4-2021 Ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται ως εξής:

§ Από τους Κ.Α. 10.6641.0000, 10.6643.0000, 20.6641.0000, 20.6642.0000, 20.6643.0000, 30.6641.0000, 30.6643.0000, 35.6641.0000, 50.6641.0000 ΚΑΙ 70.6641.0000 του Δήμου Εορδαίας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών με αριθμ . 1/2021 και την 374/8-2-2021 Α.Α.Υ.

§ Από πιστώσεις της Α΄βαθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης, σύμφωνα την με αρ. 43/2020 απόφαση του ΔΣ της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

§ Από πιστώσεις της Β΄βαθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την με αρ. 29/2020 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

§ Από τον Κ.Α.10.6643.0000 του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π. σύμφωνα με την αρ. 48/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.

15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε οικονομικός φορέας που έχει συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας έχει την δυνατότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα και το ΠΔ 39/2017 δύναται να υποβάλει προδικαστική προσφυγή ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ , και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Σχετικό το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης καθώς και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε επίσης στην ΥΕΕΕ , σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 του Ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : Α/Α 107058.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα άρθρο 66 ,377 και 379 του Ν. 4412/2016 .

17. Εγγυήσεις : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) με την ανάλογη στρογγυλοποίηση επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, αλλιώς για ποσό 2% (δύο τοις εκατό) με την ανάλογη στρογγυλοποίηση της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του/των προσφερόμενων/ων τμήματος/ων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ