Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»

 

Αριθμ.Πρωτ. 4755/5-3-2021

 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER), ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου»

Αριθμ. Διακ. 3857/26-2-2021

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου» με Αριθμό Διακήρυξης 3857/26-2-2021 (21PROC008204239) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 60/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Συγκεκριμένα , η παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 1.5 της διακήρυξης αντικαθίστανται ως εξής :

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Εορδαίας , οδός 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα, την 22-3-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που ορίστηκε με την 23/2021 ΑΟΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 22/3/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ