Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016  (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016)

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση δημοτικών κτιρίων, εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων (Φάση Β’)» (CPV:71351100-4), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

 

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 92.328,61 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

• 80.285,75 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες)

και 12.042,86 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης www.cityofkozani.gov.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400 καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου στον αριθμό 2461301194.

 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 15/3/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/3/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί επί του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου 1 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης Β΄ ή μεγαλύτερης στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες).

 

6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Για την κατηγορία μελέτης 21 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας.

 

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κοζάνης και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Α.Π. Νομού Κοζάνης (Κ.Α. 10.7413.0001).

 

8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

 

9. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.846,57€ (άρθρο 72, παρ. 1.α) του Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» με βάση τη τιμή (χαμηλότερη προσφορά).

 

11. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ. 85/19-2-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

 

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ