Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΕΤΗΠ), με έδρα την
Πτολεμαΐδα ΤΚ 50200, Εθνικής Αντίστασης 11, NUTS: EL531, Τηλ.: 2463054420, FAX : 2463054423,
email: dhptol@otenet.gr, www.tpt.gr, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V ΤΗΣ ΔΕΗ» με Αριθμό Μελέτης: 10/2018 και προϋπολογισμό 19.970.000,00 € (δεν χρεώνεται ΦΠΑ).
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα : υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού προς θέρμανση πόλεων.
3. Φύση της σύμβασης – CPV : Σύμβαση έργου, CPV: 45232140-5. Το έργο έχει σαν αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού και την πλήρη εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς θερμότητας, για την διασύνδεση
της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την νέα μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V της ΔΕΗ, αποτελούμενου από υπόγειους προμονωμένους χαλύβδινους αγωγούς με μόνωση από πολυουρεθάνη και εξωτερικό μανδύα
από πολυαιθυλένιο, σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EN 253, εγκατεστημένους εντός
ορύγματος, απ’ ευθείας στο έδαφος, ονομαστικής διαμέτρου αγωγών DN700mm, συνολικού μήκους
ορύγματος 11km περίπου.
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL531.
5. Το έργο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 540 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΤΗΠ www.tpt.gr.
9. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
10. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/3/2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.
11. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/3/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.
12. Τα έγγραφα της σύμβασης και οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
13. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους
399.400,00 €, ισχύος μέχρι 12/4/2022, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Για την υπογραφή της
σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
14. Το έργο χρηματοδοτείται από : Α) πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου ΣΑΕ 2020ΣΕ06100011) και B) από ίδιους πόρους της ΔΕΤΗΠ, Κ.Λ. 15.02.0015. Οι νομικές δεσμεύσεις θα αναληφθούν μετά την μεταφορά του έργου σε ΣΑΕ του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 10 : «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ), με Δημόσια Δαπάνη 15.962.389,00 Ευρώ και Ιδιωτική Συμμετοχή 4.007.611,00 Ευρώ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η
πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Σε
περίπτωση που ένωση οικονομικών φορέων αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

15. Οικονομικοί όροι και τεχνικού χαρακτήρα. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ.
καλύπτονται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ. της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.4412/2016, ήτοι κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 5η τάξη και άνω. Οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα
με τους όρους των άρθρων 22 και 23 της διακήρυξης.
16. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
17. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
18. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος
της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
19. Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.). Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική
ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 20/1/2021.
21. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΤΗΠ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ