Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ "

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ "

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ "

Κωδικός ΟΠΣ: 5030765

 

Ο Δήμαρχος Βοΐου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.270,00 € με Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 44613700-7) για την οποία έχει συνταχθεί η αρίθμ. 13/2018 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Βοΐου.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ.

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Στοιχεία επικοινωνίας: Πλατεία Τσιστοπούλου 5, Τ.Κ. 50300 Σιάτιστα, Τηλ.: 2465350185, Fax: 2465350145,

e-mail: sotiris.f.milonas@gmail.com, ιστοσελίδα: http://www.dimosvoiou.gr.

2. Τίτλος προμήθειας: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ "

3. Συνολικός Προϋπολογισμός: 67.270,00€ με ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ: 54.250,00€, πλέον ΦΠΑ 24%: 13.020,00€).

4. Κωδικός CPV: 44613700-7: Απορριμματοφόροι κάδοι

5. Κωδικός NUTS: EL531

6. Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια πλαστικών, τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα ο Δήμος Βοΐου πρόκειται να προμηθευτεί εκατόν δέκα πέντε (115) πλαστικούς, τροχήλατους κάδους, μηχανικής αποκομιδής βιοαπορριμμάτων χωρητικότητας 660 LT, εκατόν εξήντα (160) πλαστικούς, τροχήλατους κάδους, μηχανικής αποκομιδής βιοαπορριμμάτων χωρητικότητας 360 LT, εκατόν σαράντα πέντε (145) πλαστικούς, τροχήλατους κάδους, μηχανικής αποκομιδής βιοαπορριμμάτων χωρητικότητας 240 LT, εξήντα (60) κάδους οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 330 LT και τριακόσιους (300) πλαστικούς, αεριζόμενους κάδους κουζίνας χωρητικότητας 10 LT.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Βοΐου», εκτιμώμενης αξίας 48.250,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2: «Οικιακή κομποστοποίηση Δήμου Βοΐου», εκτιμώμενης αξίας 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για τουλάχιστον ένα (01) από τα ανωτέρω τμήματα και μέγιστο αριθμό τμημάτων δύο (02) (το σύνολο της προμήθειας).

7. Κριτήριο ανάθεσης: Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

9. Χρόνος παράδοσης: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

11. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού Π/Υ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων ογδόντα πέντε ευρώ (1.085,00€), εφόσον η προσφορά αφορά στο σύνολο της προμήθειας (τμήμα 1 και τμήμα 2). Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς καταθέσουν προσφορά για μέρος της προμήθειας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των

εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (965,00€) για το ΤΜΗΜΑ 1 και στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) για το ΤΜΗΜΑ 2.

12. Παραλαβή προσφορών / Πρόσβαση στα Έγγραφα: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 02/02/2021 και ώρα 17:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 08/02/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ομοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://dimosvoiou.gr.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 104915, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.dimosvoiou.gr, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια) ενώ η παρούσα, πέραν των προαναφερόμενων δημοσιεύσεων, δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

15. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5030765 για το ποσό των 67.200,83€, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 163/17-01-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με την ένταξη της Πράξης: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Βοΐου» στο ανωτέρω Ε.Π. και από ίδιους πόρους για το ποσό των 69,17€.

16. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βοΐου, αρμόδιος υπάλληλος: Μυλωνάς Σωτήριος (τηλ.: 2465350185 / 2465350100, Φαξ: 2465023270 / 2465350145), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

 

Ο Δήμαρχος Βοΐου

 

 

Ζευκλής ΧρήστοςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ