Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. »

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» , με προϋπολογισμό 241.935,48 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ο οποίος αναλύεται ως εξής: Δαπάνη Εργασιών 177.120,00€ € (Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δια ασφαλτικού μίγματος) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 31.881,60 € Απρόβλεπτα 31.350,24 € Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 33,64€ Προϋπολογισμός δημοπράτησης χωρίς ΦΠΑ, 241.935,48 €

2. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασίας: Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δια ασφαλτικού μίγματος Ταξινόμηση του έργου CPV: 45233222-1

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Εορδαίας (www.ptolemaida.gr)

 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/01/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/01/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

 

 

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς «Μελέτη και Κατασκευή» του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, ήτοι: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΟΔΟ) εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περιγράφονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη της δημοπρασίας.

8. Σύντομη περιγραφή: Η επισκευή θα γίνει σε όλους τους δρόμους του Δήμου Εορδαίας που παρουσιάζουν φθορές, με ασφαλτικό μίγμα, τύπου ΑΣ 12,5 , που παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος από ασφαλτικό διάλυμα και θραυστά αδρανή υλικά λατομείου.

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατά τους όρους του άρθρου 302 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 4.830,00 ευρώ, με ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών (21 – 08 – 2021) , μετά από την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών .

10. 0 χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

11. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του ποσοστού δέκα πέντε (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ σύμφωνα με την παράγρ.3 , του άρθρου 150 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η εγγύηση προκαταβολής βάσει της παρ.ΐδ του άρθρ. 302 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου

13. Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από τοπικό πόρο ανάπτυξης. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις

14. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στο Χρονοδιάγραμμα.

15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΕΥΑΕ

&

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ